با واحدهای اندازه گیری حافظه کمپیوتر آشنا شویم در این مطلب می خواهیم شما را با واحدهای حافظه کمپیوتر آشنا کنیم. پس در ادامه با ما همراه شوید
هر سوبی‌بایت برابر ۱۰۲۴ یوبی‌بایت است، به عبارتی هر سوبی‌بایت برابر ۲۱۰ یوبی‌بایت است

بیشترین واحد ندازه گیری میباشد که احتمالا اگر هم درباره اش جستجو کنید ( در سایت های فارسی ) چیزی به دست نخواهید آورد

این واحد به قدری زیاد است که نمیتوانید آن را تصور کنید ( مطمئن باشید که نمیتوانید )

این واحد برابر با ۲ بتوان ۹۰ بایت میباشد ! بایت میباشد ! اگر توانستید حساب کنید 🙂 اگر نتوانستید فرق ندارد ، من برایتان حساب کرده ام

هر سوبی بایت برابر با ۱۲۳۷۹۴۰۰۳۹۲۸۵۳۸۰۲۷۴۸۹۹۱۲۴۲۲۴ بایت میباشد ! بسیار زیاد است

اگر ما حجم یک موزیک را با کیفیت خوب ۱۰ مگابایت در نظر بگیریم پس حجم آن ۱۰۰۰۰۰۰۰ بایت است و اگر بخواهیم بدانیم هر سوبی بایت چند موزیک با حجم ۱۰ مگا بایت است ( که اصلا ۱۰ مگابایت کم پیدا میشود ) باید بدانید که هر سوبی بایت برابر با ۱۲۳۷۹۴۰۰۳۹۲۸۵۳۸۰۲۷۴۹۰ عدد آهنگ با حجم ۱۰ مگابایت است !!!

حالا میتوانید بزرگی واحد های اندازه گیری را درک کنید
1-YB= 1000000000000000 GB = 1000000000000000000 MB
1-ZB= 1000000000000 GB
1-EB= 1000000000 GB
1-PB= 1000000 GB
1-TB= 1000 GB
1-GB= 1000 MB
1-GB= 1000000000 Byte [= 1 miljard bytes]
-----------------------
1-YiB (yobibyte)= 1208925819614629,2 GB = 1152921504606847000  MiB
1-ZiB (zebibyte)= 1180591620717,4114 GB
1-EiB (exbibyte)= 1152921504,6068 GB
1-PiB (pebibyte)= 1125899,9068 GB
1-TiB (tebibyte)= 1099,5116 GB
1-GiB (gibibyte)= 1,0737 GB
------------------------------
را هتمن فراموش نکنید بطور مثال ذیل GB و GiB دراین جا باید تفاوت بین
1-GiB (gibibyte)= 1024 MiB
2-GiB (gibibyte)= 2048 MiB

1-GB (gigabyte)= 1000 MB
2-GB (gigabyte)= 2000 MB
یک توضح مختصر هم در مورد تفاوت های این واحد ها باید عرض کنم
مطمئنا شما بار اولتان هست که این واحد ها را مشاهده میکنید
KiB , MiB , GiB , TiB , .....
اگر در جدول بالا دقت کنید میبینید که مثلا برای تکمیل یک 1 گیگا بایت نیاز به 1000 مگابایت هست
ولی برای تکیمل 1 گیبی بایت نیاز به 1024 میبی بایت هست
یعنی واحد های ثانویه که برای هر واحد نام گرفته واحد های دقیق تر و واقعی واحد ماقبل خودشون هستند
معرفی واحدهای اندازه گیری حافظه کمپیوتر
Copyright ©  2020 by "Kabirict" • All Rights reserved
Powered by:kabirict.com
اگر دقت کرده باشید تمام این واحد ها ۱۰۰۰ برابر واحد قبلی بودند ولی بعضی از واحد ها ۱۰۲۴ برابر واحد قبلی هستند !